Zavolejte nám:

+420 728 167 727

E-mail:

info@sforp.cz
přihlášení

Členská sekce:

ElektřinaOdebírejte elektřinu od dodavatele, kterého už nebudete chtít změnit!

Mám zájem

Transparentní a férové
obchodní podmínky

Dlouhodobě výhodná
cena

Blesková komunikace
s opravdovými odborníky

Prohlédněte si naše smlouvy

Protože nemáme co skrývat, naše smlouvy jsme se rozhodli vyvěsit pěkně na internet. Zároveň víme, že právnický jazyk má s češtinou mnohdy pramálo společného – takže jsme Vám jednotlivé body smlouvy, které mohou být složitější na pochopení, okomentovali.

Najeďte kurzorem na zvýrazněný text a objeví se pro něj komentář. 

SMLOUVA O SDRUŽENÉ DODÁVCE
ELEKTŘINY/PLYNU

Partner: OJ  Číslo smlouvy: 515615    

ZÁKAZNÍK

JMÉNO: Karel Čtvrtý                                                                                              

DATUM NAROZENÍ: 14. 05. 1316                               ZÁSTUPCE: Václav IV.                      

ADRESA PODNIKÁNÍ: Karlův Most 1, 110 00 Praha 1                                      

ADRESA DORUČOVACÍ: Univerzita Karlova v Praze, Opletalova 38, 110 00 Staré Město
EMAILkajactvrty@ceskekralovstvi.cz                      MOBIL+420 732 000 005                                             
             

PLATEBNÍ PODMÍNKY

ČÍSLO ÚČTU: 155200600/2600                                                                                                                   

ZPŮSOB PLATBY FAKTUR: bankovní převod         ZASÍLÁNÍ FAKTUR: poštou                                   

ZPŮSOB PLATBY ZÁLOH: SIPO                                SPOJOVACÍ ČÍSLO: 5003000001                  

ODBĚRNÉ MÍSTO - ELEKTŘINA

ADRESA: Karlův Most 1, 110 00 Praha 1                                                                  

EAN: 123456789012345678                                          JISTIČ: 3x25 A           SAZBA: D45d       TYP MĚŘENÍ: C            

PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ SPOTŘEBY:                 VT: 10 MWh           NT: 5 MWh 

DATUM ZAHÁJENÍ DODÁVKY: 01. 01. 2020           DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY: změna dodavatele 
DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY: 1 rok                             STÁVAJÍCÍ DODAVATEL: Růžovomodrá Energie          

PŘEDBĚŽNÁ VÝŠE ZÁLOH: 5 000 Kč                     ČETNOST ZÁLOH: měsíční
NÁZEV PRODUKTU: VIP Elektřina

ODBĚRNÉ MÍSTO - PLYN

ADRESA: Karlův Most 1, 110 00 Praha 1                                                              

EIC: 27ZG600Z04937700     TYP MĚŘENÍ: C            

PŘEDPOKLÁDANÁ ROČNÍ SPOTŘEBA20 MWh 

DATUM ZAHÁJENÍ DODÁVKY: 01. 01. 2020           DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY: změna dodavatele 
DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY: 1 rok                              STÁVAJÍCÍ DODAVATEL Růžovomodrá Energie        

PŘEDBĚŽNÁ VÝŠE ZÁLOH: 5 000 Kč                     ČETNOST ZÁLOH: měsíční
NÁZEV PRODUKTU: VIP Plyn

 


 

Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektřinu/zemní plyn do odběrného místa, popřípadě odběrných míst uvedených v příloze této smlouvy, jakož i zajistit pro Zákazníka související službu v elektroenergetice, službu uskladňování, službu přepravy a službu distribuční soustavy, a závazek Zákazníka zaplatit Dodavateli řádně a včas cenu za dodávku silové elektřiny/zemního plynu dle platného ceníku Dodavatele (Ceník) a ve výši odpovídající příslušné distribuční sazbě a produktu, a dále cenu za související službu, související službu v elektroenergetice, cenu za službu distribuční soustavy a ostatní regulované služby, dle cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných v okamžiku dodávky. Zahájením dodávky elektřiny/zemního plynu podle této smlouvy dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku  pro uvedené odběrné místo a odběrná místa dle přílohy této smlouvy ze Zákazníka na Dodavatele.


Zákazník s hodnotou jističe před elektroměrem převyšující 200 A anebo s hodnotou rezervovaného příkonu převyšující 100 kW provede soupis jednotlivých spotřebičů a rozbor jejich bezpečnostního a technologického minima spotřeby, přičemž takto zjištěné bezpečnostní minimum uvede v rámci přílohy této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Neučiní-li tak Zákazník, předpokládá Dodavatel, že hodnota bezpečnostního minima je rovna nule.


Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a převzal od Dodavatele Ceník a Všeobecné obchodní podmínky (VOP), které tvoří nedílné součásti této smlouvy. Zejména Zákazník potvrzuje, že je seznámen s těmito články VOP: 12.1 (automatická prolongace smlouvy), 12.6 a 12.7 (právo odstoupit od smlouvy), 12.10 (formulář pro odstoupení od smlouvy), 13 (změna VOP a Ceníku) a 14.6 (volba místní příslušnosti soudu).


Zákazník bere na vědomí, že v případě, že Zákazník poruší svou povinnost:

a) ukončit účinnost všech stávajících smluv, jejichž předmětem je dodávka elektřiny/zemního plynu nebo zajištění související služby pro Odběrné místo k předpokládanému datu zahájení dodávek dle této smlouvy, nebo
b) neuzavřít po dobu účinnosti této smlouvy s jiným dodavatelem smlouvu, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny/zemního plynu pro Odběrné místo dle této smlouvy, nebo
c) oznámit Dodavateli zánik právního titulu k Odběrnému místu,


je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Jedná-li se o Zákazníka v postavení podnikatele, činí výše smluvní pokuty dle předcházející věty částku 10 000 Kč. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo Dodavatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta váže.


Dodavatel může VOP i Ceník měnit, a to zejména z důvodu změn plynoucích z rozhodovací praxe soudů či jiných orgánů, změn situace na trzích s energiemi, změn rozsahu služeb poskytovaných zákazníkovi, jakož i z důvodu nutnosti optimalizace a vyváženosti smluvního vztahu se Zákazníkem. Změnu VOP či Ceníku Dodavatel uveřejní nejpozději 30. den před jejich účinnosti na svých internetových stránkách a současně ve stejné lhůtě oznámí tuto změnu Zákazníkovi, a to písemně, anebo na výše uvedenou e-mailovou adresu Zákazníka, přičemž Zákazníka poučí o jeho právu změny odmítnout a od smlouvy z tohoto důvodu odstoupit. V takovém případě je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změn VOP nebo Ceníku, jinak právo od smlouvy odstoupit zaniká. Účinky v tomto případě nastávají dnem doručení odstoupení. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce Zákazníkovi nicméně nevzniká, jde-li o změny VOP či Ceníku v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem, v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, ani v případě, že dochází toliko ke snížení celkové ceny.

Odstoupení ze strany Zákazníka, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny VOP a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Dodavateli, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.

Pokud Dodavatel ve lhůtě neoznámí změnu VOP nebo Ceníku, může Zákazník od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od účinnosti změny VOP nebo Ceníku s účinky ke dni doručení odstoupení.


Je-li tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou ve smyslu článku 12. VOP.


Zákazník v postavení spotřebitele potvrzuje, že mu Dodavatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy poskytl veškeré předsmluvní informace v rozsahu dle § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.
 

Tuto smlouvu lze uzavřít pouze bezvýhradným přijetím návrhu smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ke dni zahájení dodávek elektřiny/zemního plynu do odběrného místa a odběrných míst dle přílohy této smlouvy.


Přílohy této smlouvy tvoří 1) Všeobecné obchodní podmínky, 2) Ceník Dodavatele, 3) Seznam odběrných míst a 4) Hodnoty bezpečnostního minima pro předcházení stavu nouze (v případě, že jeho hodnota není rovna nule).

                                                    

PLNÁ MOC

ZÁKAZNÍK: Karel Čtvrtý
DATUM NAROZENÍ: 14. 05. 1316
ADRESA BYDLIŠTĚ: Karlův Most 1, 110 00 Praha 1
ZÁSTUPCE: Václav IV.

Výše uvedený zákazník uděluje tímto plnou moc společnosti SFORP s.r.o., IČO: 04090373, DIČ: CZ04090373, se sídlem Fibichova 971/53, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 114643 k zastupování a ke všem právním úkonům a jednáním v souvislosti s níže uvedenými odběrnými místy.EAN: 859182400708021715                    ADRESAKarlův Most 1, 110 00 Praha 1                                                            

EIC: 27ZG600Z04937700                         ADRESAKarlův Most 1, 110 00 Praha 1   

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy vznikající při poskytování dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí/zemního plynu mezi společností SFORP s.r.o., IČO: 04090373, DIČ: CZ04090373, se sídlem Fibichova 971/53, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 114643  (dále jen „Dodavatel“), která je držitelem licence na obchod s elektřinou a plynem, a osobami, jenž s Dodavatelem uzavřely smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (dále jen „Smlouva“), (každá z takových osob dále jen „Zákazník“). Dodavatel a Zákazník se společně označují jako „smluvní strany“, jednotlivě pak také jako „smluvní strana“.

1.2 VOP jsou vydány na základě § 1751 občanského zákoníku, a tvoří nedílnou součást Smlouvy. Pokud se ve VOP hovoří o smlouvě, je vždy uvažována Smlouva jako jeden celek s VOP, nevylučuje-li to povaha příslušného ustanovení Smlouvy či VOP. Dodavatel zveřejňuje tyto VOP rovněž na svých internetových stránkách.

1.3 Právní vztah mezi smluvními stranami založený Smlouvou, včetně výkladu Smlouvy a jejích dodatků, se řídí zejména občanským zákoníkem a energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy, účinnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, pravidly provozování distribuční soustavy příslušného provozovatele distribuční soustavy a/nebo pravidly provozování přenosové soustavy provozovatele přenosové soustavy, popřípadě řádem provozovatele zásobníku plynu (příslušný provozovatel distribuční soustavy a/nebo provozovatel přenosové soustavy dále jen „Distributor“) schválenými Energetickým regulačním úřadem (dále jen „PPDS/PPPS“ a „ŘPDS/ŘPPS“) a závaznými technickými normami (společně dále jen „právní předpisy“).


2. POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE
2.1 Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu/plyn vymezenou množstvím a časovým průběhem do odběrného místa či odběrných míst Zákazníka vymezeného ve Smlouvě (dále jen „Odběrné místo“), v kvalitě podle příslušných právních předpisů, pokud tomu nebrání okolnosti vyvolané Zákazníkem, Distributorem, jiným obchodníkem s elektřinou/plynem či výrobcem elektřiny/plynu, vyšší mocí, či jiné okolnosti nezávislé na vůli Dodavatele.

2.2 Dodavatel je povinen zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet též související služby v elektroenergetice/plynárenství (dále jen „související služba“). Související služby jsou poskytovány ve spolupráci s příslušným Distributorem. Dodavatel však není odpovědný za poskytování souvisejících služeb Distributorem.

2.3 Nedojde-li k zahájení dodávky elektřiny/plynu či zajištění související služby z důvodu překážky na straně Zákazníka, Distributora, jiného obchodníka s elektřinou/plynem či výrobce elektřiny/plynu, či pokud tomu zabránily okolnosti vyvolané vyšší mocí, nebo jiné okolnosti nezávislé na vůli Dodavatele, nebude to považováno za porušení povinnosti Dodavatele a Dodavatel není odpovědný za újmu z toho vzniklou.


3. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA
3.1 Zákazník je povinen ukončit k předpokládanému datu zahájení dodávek dle Smlouvy účinnost všech stávajících smluv, jejichž předmětem je dodávka elektřiny/plynu nebo zajištění související služby pro totéž Odběrné místo. Nebude-li tato podmínka splněna, jedná se o překážku na straně Zákazníka a Dodavatel není povinen dodávky elektřiny/plynu do takového Odběrného místa zahájit. Splní-li Zákazník tuto podmínku později než ke dni předpokládaného zahájení dodávek elektřiny/plynu, uvědomí o tom Dodavatele, který dodávky zahájí do 10 pracovních dní ode dne prokázaného splnění této podmínky. Případné sankce ze strany původního dodavatele jdou k tíži Zákazníka.

3.2 Zákazník je povinen neuzavřít po dobu účinnosti Smlouvy s jiným obchodníkem s elektřinou/plynem ani výrobcem elektřiny/plynu smlouvu, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny/plynu nebo zajištění související služby pro Odběrné místo. To neplatí, pokud účinnost takto uzavřené smlouvy s jiným obchodníkem s elektřinou/plynem či výrobcem elektřiny/plynu nastane až po ukončení účinnosti Smlouvy.

3.3 Zákazník je povinen zajistit připojení Odběrného místa, do něhož má být realizována dodávka elektřiny/plynu na základě Smlouvy, k distribuční soustavě na základě smlouvy o připojení s příslušným Distributorem. Na výzvu ze strany Dodavatele je Zákazník povinen seznámit Dodavatele s podmínkami příslušné smlouvy o připojení uzavřené mezi Zákazníkem a Distributorem, nejpozději tři pracovní dny před zahájením dodávky dle Smlouvy.

3.4 Uzavřením Smlouvy Zákazník výslovně souhlasí, aby Dodavatel za účelem zajištění dodávky elektřiny/plynu dle Smlouvy uzavřel smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy (dále jen „Smlouva o distribuci“) s příslušným Distributorem, a je-li to potřebné pro splnění povinnosti Dodavatele ze Smlouvy, též uzavřel, změnil či ukončil smlouvu o připojení Odběrného místa. Dodavatel je oprávněn uzavřením Smlouvy o distribuci či uzavřením nebo změnou smlouvy o připojení pověřit třetí osobu, odpovědnost vůči Zákazníkovi za uzavření takové Smlouvy o distribuci či uzavření nebo změnu smlouvy o připojení však nese sám. Zákazník se rovněž zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost nezbytnou pro uzavření Smlouvy o distribuci či uzavření nebo změnu smlouvy o připojení s Distributorem. Zákazník je povinen řídit se podmínkami distribuce dle Smlouvy o distribuci a příslušnými PPDS/PPPS.

3.5 Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost k provedení registrace změny Dodavatele v systému operátora trhu. Dodávku elektřiny/plynu lze zahájit nejdříve okamžikem účinnosti registrace změny dodavatele v systému operátora trhu.

3.6 Zákazník se zavazuje nepřekročit ve Smlouvě uvedený rezervovaný příkon vyjádřený jako hodnota jističe před elektroměrem v jednotkách A ani rezervovaný příkon sjednaný s Distributorem.

3.7 Zákazník je povinen bezodkladně sdělit Dodavateli distribuční sazbu uplatňovanou k Odběrnému místu dle evidence Distributora, jakož i jakékoliv změny distribuční sazby.


4. DODÁVKA ELEKTŘINY, PLYNU A MĚŘENÍ DODÁVEK
4.1 Dodávka elektřiny/plynu je splněna přechodem elektřiny/plynu z distribuční soustavy přes měřící zařízení do Odběrného místa Zákazníka. Tímto okamžikem dochází také k přechodu veškerých vlastnických práv k dodané elektřině/plynu prostých jakýchkoli nároků třetích osob a k přechodu nebezpečí škody.

4.2 Dodávka elektřiny/plynu je měřena od počátečního stavu měřicího zařízení stanoveného Distributorem (dle stavu k zahájení dodávky a odběru). Měření dodávky elektřiny/plynu dle Smlouvy, pravidelné odečty měřícího zařízení a předávání skutečných naměřených hodnot a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky elektřiny/plynu operátorovi trhu za účelem vyhodnocení odchylek je zajišťováno příslušným Distributorem.

4.3 Zákazník je povinen umožnit příslušnému Distributorovi instalaci a přístup k měřicímu zařízení a k neměřeným částem odběrného elektrického/plynového zařízení, a to zejména pro účely provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Pokud Zákazník opakovaně bez vážného důvodu poruší svou povinnost dle předcházející věty, ačkoliv byl alespoň 15 dnů předem vyzván k umožnění přístupu Distributorem, je Distributor oprávněn Zákazníkovi omezit či přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny/plynu.

4.4 Dojde-li k jakékoliv závadě na měřicím zařízením, včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, je tuto skutečnost Zákazník povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit Dodavateli a Distributorovi, který určil způsob měření a typ měřícího zařízení pro Odběrné místo. Zákazník nesmí s měřicími zařízeními manipulovat. Dojde-li k manipulaci s měřícím zařízením Zákazníka, a to i ze strany třetích osob, je Zákazník odpovědný za veškerou újmu, která je tím způsobena.

4.5 Zjistí-li Zákazník závadu na měřícím zařízení anebo vznikne-li mu pochybnost o správnosti údajů měření, má právo prostřednictvím Dodavatele anebo samostatně písemně požádat Distributora, aby v případě reklamovaného měření dodávky elektřiny do 15 dnů od doručení takové žádosti vyměnil měřící zařízení a do 60 dnů od doručení takové žádosti zajistil ověření správnosti měření, a aby v případě reklamovaného měření dodávky plynu do 15 dnů od doručení takové žádosti Distributorovi zaslal Zákazníkovi vyřízení reklamace a do 90 dnů od doručení takové žádosti Distributorovi případně zajistil přezkoušení měřícího zařízení a informoval Zákazníka o jeho výsledku . Není-li na měřícím zařízení závada zjištěna, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření Zákazník.

5. CENA
5.1 Zákazník se zavazuje odebírat Dodavatelem dodávanou elektřinu/plyn a platit Dodavateli za dodávku elektřiny/plynu a za související službu celkovou cenu na základě platebního předpisu či daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Dodavatelem. Celková cena se skládá z ceny za dodávku silové elektřiny/plynu a z regulované ceny za distribuci elektřiny/plynu a za další systémové služby. K celkové ceně se připočítává daň z elektřiny/plynu, daň z přidané hodnoty a případně další daně a poplatky ve výši a způsobem dle platných právních předpisů.

5.2 Cena za dodávku silové elektřiny/plynu je smluvní a je stanovena v platném a účinném ceníku Dodavatele (dále jen „Ceník“) v členění dle stanovených distribučních sazeb a produktů, nestanoví-li Smlouva jinak. Dodavatel zpřístupní aktuální Ceník na svých internetových stránkách nejméně v rozsahu ceny za dodávku elektřiny/plynu pro domácnosti nebo pro podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí/plyn se spotřebou plynu do 630 MWh. Regulovaná cena za distribuci a další systémové služby je stanovena podle platných cenových rozhodnutí ERÚ účinných v době dodávky.

5.3 Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit Ceník v případech a za podmínek stanovených v článku 13.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁLOHY
6.1 Vyúčtování celkové ceny dle odst. 5.1 se provádí vždy za zúčtovací období, kterým je dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Pokud není ke dni započetí zúčtovacího období nebo ke dni ukončení zúčtovacího období proveden odečet měřícího zařízení na Odběrném místě, posune se začátek či konec daného zúčtovacího období na nejbližší den, kdy je takový odečet měřícího zařízení proveden. Na základě vyúčtování celkové ceny vystaví Dodavatel fakturu, kterou bez zbytečného odkladu zašle Zákazníkovi v elektronické podobě na e-mail uvedený ve smlouvě, souhlasil-li Zákazník s takovým zasílám faktur, jinak Dodavatel zašle fakturu Zákazníkovi v listinné podobě.

6.2 V průběhu zúčtovacího období je Zákazník povinen Dodavateli platit zálohy na celkovou cenu v četnosti dle zálohového období sjednaného ve Smlouvě. Zálohy jsou splatné vždy do 15. dne sjednaného zálohového období. Dodavatel vystavuje k úhradě zálohy Zákazníkovi daňový doklad pouze v případě, že o to Zákazník výslovně požádá, nevyplývá-li povinnost vystavit daňový doklad z právního předpisu. Zálohy zaplacené Zákazníkem v průběhu zúčtovacího období Dodavateli budou vypořádány v rámci vyúčtování za takové zúčtovací období dle odst. 6.1.

6.3 Zálohy je Zákazník povinen platit ve výši dle rozpisu záloh vyhotoveném Dodavatelem na každé zúčtovací období dopředu. Dodavatel při stanovení rozpisu záloh přihlédne zejména k předpokládané spotřebě elektřiny/plynu v následujícím zúčtovacím období, instalovaným spotřebičům v odběrném místě a sjednané jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před měřícím zařízením. Pro stanovení výše záloh pro první zúčtovací období Dodavatel přihlédne též k požadované výši záloh dle Smlouvy, není však touto výší vázán. Rozpis záloh je Dodavatel povinen zaslat Zákazníkovi v dostatečném předstihu před datem splatnosti první zálohy.

6.4 Zákazník může v průběhu zúčtovacího období požádat Dodavatele o úpravu rozpisu záloh co do jejich výše, pokud nastala skutečnost, která významně ovlivní výši spotřeby elektřiny/plynu. Dodavatel žádost Zákazníka posoudí a vyhoví-li požadavku zákazníka, bude nová výše záloh účinná od nejbližšího zálohového období. Dodavatel žádost Zákazníka o úpravu rozpisu záloh zpravidla zamítne v případě, že by se požadovaná výše záloh lišila od stávající výše záloh o více než 20 %.

6.5 Zjistí-li Dodavatel přeplatek Zákazníka na celkové ceně za příslušné zúčtovací období, je oprávněn tento přeplatek započíst vůči jakýmkoliv existujícím dluhům Zákazníka vůči Dodavateli anebo ho použít na úhradu budoucích záloh. Pokud nedojde k vypořádání přeplatku Zákazníka dle předcházející věty, je Dodavatel povinen přeplatek vrátit Zákazníkovi, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne provedení vyúčtování dle odst. 6.1. Zákazník má povinnost Dodavateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro vypořádání přeplatku.

6.6 Faktury vystavené Dodavatelem Zákazníkovi na základě či v souvislosti s plněním Smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data jejího vystavení, není-li na faktuře stanoveno jinak. Připadne-li poslední den splatnosti faktury na den pracovního klidu, posouvá se splatnost faktury na nejbližší následující pracovní den.

6.7 Veškeré platby se provádějí v české měně a závazek k takové platbě se má za splněný okamžikem připsání platby na účet příjemce.

6.8 Provede-li Zákazník platbu pod jiným variabilním symbolem, než je uveden na faktuře, anebo ji provede na jiný účet Dodavatele, než je uveden na faktuře, může Dodavatel takovou platbu Zákazníkovi bezodkladně vrátit na účet, z něhož byla provedena. V takovém případě se má za to, že Zákazník svůj závazek nesplnil včas a je v prodlení, dokud neprovede platbu pod variabilním symbolem a na účet Dodavatele uvedený na faktuře.

6.9 Pokud Zákazník neurčí, na který jeho splatný závazek vůči Dodavateli má být jeho platba použita, použije Dodavatel platbu na úhradu toho splatného závazku, který vznikl nejdříve.

6.10 V případě, že Zákazník bude v prodlení s plněním svých platebních povinností dle Smlouvy, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi účtovat také případné další náklady spojené s takto vzniklou pohledávkou Zákazníka dle Ceníku.


7. REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ
7.1 V případě, že dojde při fakturaci či vyúčtování dodávky elektřiny/plynu k chybě či omylu (např. v důsledku nesprávného odečtu či užití nesprávné sazby), může Zákazník reklamovat fakturaci či vyúčtování dodávky elektřiny/plynu ve lhůtě 20 dnů od jeho doručení písemným doporučeným podáním odeslaným na adresu sídla Dodavatele anebo elektronicky na adresu e-mailové podatelny Dodavatele. K reklamaci učiněné po lhůtě dle předcházející věty nemusí Dodavatel přihlížet. Podání reklamace vyúčtování dodávek elektřiny/plynu musí obsahovat tyto náležitosti: identifikační údaje zákazníka včetně čísla zákazníka dle Smlouvy, identifikace odběrného místa (EAN/EIC), přesný popis reklamované skutečnosti včetně odůvodnění reklamace a nezbytné dokumentace, jméno a podpis osoby, která reklamaci podává. Uplatnění práva reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu ke splatnosti faktur či záloh.

7.2 Dodavatel je povinen zaslat Zákazníkovi písemné vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny/plynu do 15 kalendářních dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud spočívá důvod reklamace ve vyúčtování distribuce elektřiny a/nebo ve vyúčtování přepravy, distribuce či uskladňování plynu, lhůta pro písemné vyřízení reklamace neběží po dobu vyřizování reklamace vyúčtování takové sdružené služby u Distributora.

7.3 Dodavatel je povinen v případě oprávněné reklamace vyúčtování dodávek elektřiny/plynu vypořádat rozdíl v platbách Zákazníka způsobený nesprávným vyúčtováním nebo měřením dodávek elektřiny/plynu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

7.4 V případě, že dodavatel nesplní některou svou povinnost dle odst. 7.2 nebo 7.3 ve stanovené lhůtě, má Zákazník právo na náhradu za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny/plynu ve smyslu vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny/plynu a souvisejících služeb v elektroenergetice/plynárenství.

7.5 Způsobem uvedeným v článku 7.1 se uplatňují taktéž další práva vznikající z vadného plnění nebo práva ze záruky, byla-li poskytnuta.


8. REGULACE ODBĚRU
8.1 Distributor je oprávněn v souvislosti s řešením důsledků živelných událostí, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, důsledků havárií nebo kumulace poruch na zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, nevyrovnané bilance plynárenské soustavy či její části, přenos či distribuci elektřiny, smogové situace, teroristického činu a v některých dalších právními předpisy stanovených případech regulovat spotřebu elektřiny/plynu a vyhlašovat regulační opatření závazné pro ostatní účastníky trhu s elektřinou/plynem. Zákazníci jsou povinni sledovat pravidelná hlášení o energetické situaci v hromadných sdělovacích prostředcích a řídit se jimi.

8.2 V případech stavu nouze a předcházení stavu nouze je Zákazník povinen řídit se pokyny Dodavatele a Distributora za účelem regulace odběru elektřiny/plynu a strpět jejich oprávnění k provedení omezení či přerušení dodávek elektřiny/plynu.


9. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ DODÁVEK

9.1 V případě neoprávněného odběru elektřiny ze strany Zákazníka ve smyslu § 51 energetického zákona či neoprávněného odběru plynu ze strany Zákazníka ve smyslu § 74 energetického zákona má Dodavatel právo přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny/plynu do jakéhokoliv odběrného místa Zákazníka, do něhož je realizována dodávka elektřiny/plynu na základě Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

9.2 Zákazník je povinen Dodavateli uhradit veškeré účelně vynaložené náklady, které Dodavateli s uplatněním žádosti o přerušení dodávek u Distributora vzniknou. Bezodkladně poté, co odpadne důvod přerušení dodávky elektřiny/plynu, Dodavatel požádá Distributora o obnovení dodávek do takového Odběrného místa, ledaže před odpadnutím důvodu přerušení dodávky elektřiny/plynu byla již Smlouva ukončena.

9.3 Ukončení dodávek do Odběrného místa Zákazníka provádí Dodavatel na základě zákona, rozhodnutí veřejného orgánu, ve Smlouvě sjednaných podmínek nebo některým ze způsobů uvedených v článku 12 těchto VOP.


10. NÁHRADA ŠKODY
10.1 Smluvní strany jsou zbaveny své odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku porušení svých povinností dle Smlouvy v případech, kdy toto porušení povinnosti bylo výsledkem události způsobené vyšší mocí.

10.2 Za vyšší moc se považuje pro tyto účely mimořádná, neodvratitelná událost či okolnost, která nemohla být při uzavírání Smlouvy předvídána a nastala nezávisle na vůli smluvní strany, která se porušení povinnosti dopustila, a která brání takové smluvní straně v úplném či částečném plnění takové povinnosti. Za vyšší moc se považuje zejména stav války, sabotáž, požár velkého rozsahu či živelná pohroma.

10.3 Ustanovení odst. 10.1 se nepoužije v případě, že smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, o vzniku a zániku situace vyšší moci bezodkladně neinformuje druhou smluvní stranu, nebo svá tvrzení k výzvě druhé smluvní strany důvěryhodně nepodloží.


11. DORUČOVÁNÍ 

11.1 Jakékoliv písemnosti či oznámení činěné v souladu se Smlouvou nebo v souvislostí s ní smluvní strany činí písemně, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP jinak. Za písemnou formu bude považována také elektronická zpráva (prostý email, datová zpráva, apod.) odeslaná na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě za podmínky, že její doručení bude adresátem potvrzeno a Zákazník sdělí za tímto účelem Dodavateli svou elektronickou adresu. Způsobem uvedeným v předchozí větě (elektronickou komunikací) však není možné činit právní jednání týkající se vzniku, změny nebo zániku této Smlouvy.

11.2 Pokud si tak Dodavatel vyhradí, může být podmínka písemné formy splněna odesláním elektronické zprávy ve smyslu odstavce 11.1 toliko v případě, že přílohou takové elektronické zprávy bude podepsaný dokument o právním jednání, které odesílatel v takové písemně formě činí. 
11.3 Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi je splněna v okamžiku, kdy písemnost dojde do právní sféry adresáta, tj. kdy adresát nabude objektivní možnost se s písemností seznámit. Zmaří-li adresát vědomě dojití písemnosti, platí, že písemnost adresátovi řádně došla. 

11.4 Dodaná písemnost se má za doručenou uplynutím tří kalendářních dnů ode dne jejího odeslání, neprokáže-li adresát, že k jejímu doručení došlo později.

11.5 Je-li Smlouva uzavírána mimo prostor obvyklý pro podnikání Dodavatele, Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu Dodavatel poskytoval informace ve smyslu § 1828 odst. 1 občanského zákoníku i v jiné textové podobě, např. prostřednictvím elektronické komunikace nebo zveřejněním na internetových stránkách Dodavatele.


12. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
12.1 Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, skončí Smlouva uplynutím doby, na kterou je sjednána. Doba, na kterou je Smlouva sjednána se však prodlužuje vždy o jeden rok, pokud nejpozději 3 měsíce přede dnem, jehož uplynutím by měla doba trvání Smlouvy jinak uplynout, neoznámí kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně, že na prodloužení smlouvy nemá zájem. Uzavřel-li Smlouvu Zákazník v postavení spotřebitele, je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli do patnáctého dne před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána nebo na kterou byla doby trvání smlouvy prodloužena, a to vždy s účinností ke dni uplynutí takové sjednané či prodloužené doby trvání Smlouvy.

12.2 Účinnost smlouvy končí dnem ukončení připojení Odběrného místa k distribuční soustavě, a to výhradně ve vztahu k takovému Odběrnému místu.

12.3 Zákazník je povinen písemně oznámit Dodavateli zánik právního titulu k Odběrnému místu nejpozději do 2 týdnů od okamžiku, kdy takový právní titul zanikl. Účinnost smlouvy končí ve vztahu k Odběrnému místu také v případě, že Zákazník trvale opustí toto Odběrné místo, aniž by ukončil Smlouvu. V takovém případě končí účinnost smlouvy odebráním měřícího zařízení nebo zahájením dodávky elektřiny/plynu do takového Odběrného místa na základě smlouvy o dodávce elektřiny/plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu uzavřené Dodavatelem s novým zákazníkem.

12.4 Zákazník má právo vypovědět smlouvu na dobu určitou pouze v případech výslovně stanovených právními předpisy. Smlouvu na dobu neurčitou může zákazník vypovědět bez udání důvodů s výpovědní dobou v délce 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy byla výpověď doručena Dodavateli.

12.5 Zákazník v postavení spotřebitele má právo Smlouvu vypovědět, pokud byla uzavřena při změně dodavatele distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele, a to ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny/plynu s výpovědní dobou patnácti dnů, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

12.6 Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde ke změně VOP nebo Ceníku, přičemž právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit je v takovém případě upraveno v článku 13. VOP,
b) dojde k vydání rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění úpadku Dodavatele.
c) dojde k podstatnému porušení smlouvy ze strany Dodavatele, zejména v případě porušení povinnosti Dodavatele zahájit dodávku elektřiny/plynu do Odběrného místa nebo v případě omezení či ukončení dodávky Dodavatelem bez existence zákonného důvodu.

12.7 Zákazník v postavení spotřebitele má právo od Smlouvy odstoupit dále v případě, že došlo k uzavření Smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, a v případě, že došlo k uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku. V takových případech má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Dodavatel Zákazníkovi poskytnul písemné vyhotovení uzavřené Smlouvy.

12.8 Dodavatel má právo od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) nedojde k zahájení dodávky elektřiny/plynu či zajištění související služby podle Smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 2.3,
b) dojde k vydání rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění úpadku Zákazníka,
c) dojde k podstatnému porušení smlouvy ze strany Zákazníka, zejména v případě porušení povinnosti Zákazníka dle odst. 3.2 nebo v případě prodlení Zákazníka s platbou dle Smlouvy delší 30 dnů.

12.9 Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku je třeba učinit v písemné formě a ve stanovených lhůtách odeslat druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy podle odst. 12.6 písm. b) a c) a podle odst. 12.8 je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem jeho doručení.

12.10 Zákazník v postavení spotřebitele může k odstoupení od Smlouvy využít následující vzorový formulář (ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) občanského zákoníku), který zašle na adresu sídla Dodavatele:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od níže uvedené smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.

ČÍSLO SMLOUVY:                                          DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY:


JMÉNO:                                                            DATUM NAROZENÍ:

DATUM:                                                           PODPIS:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.11 V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy, avšak před doručením odstoupení Dodavateli byla již provedena změna Dodavatele v systému operátora trhu, není Dodavatel odpovědný za případnou újmu způsobenou takovou změnou dodavatele Zákazníkovi.

12.12 Požádal-li Zákazník v postavení spotřebitele, aby mu dodávky elektřiny/plynu či související služby byly poskytovány již během lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odst. 12.6 nebo 12.7, je povinen v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 12.7 Dodavateli zaplatit celkovou cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

12.13 Dodavatel je povinen sdělit neprodleně na žádost Zákazníkovi v postavení spotřebitele datum zahájení dodávky elektřiny/plynu a datum a podmínky ukončení Smlouvy, popřípadě též datum ukončení dodávky elektřiny/plynu.


13. ZMĚNY VOP A CENÍKU
13.1 Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit VOP nebo Ceník, a to zejména z důvodu změn plynoucích z rozhodovací praxe soudů či jiných orgánů, ze změn situace na trzích s energiemi, ze změn rozsahu služeb poskytovaných zákazníkovi, jakož i z důvodu nutnosti optimalizace a vyváženosti smluvního vztahu se Zákazníkem.

13.2 Změnu VOP či Ceníku Dodavatel uveřejní nejpozději 30. den před jejich účinnosti na svých internetových stránkách a současně ve stejné lhůtě oznámí tuto změnu Zákazníkovi, a to písemně, anebo na e-mailovou adresu Zákazníka, přičemž Zákazníka poučí o jeho právu změny odmítnout a od smlouvy z tohoto důvodu odstoupit

13.3 V takovém případě je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změn VOP nebo Ceníku, jinak právo od smlouvy odstoupit zaniká. Účinky v tomto případě nastávají dnem doručení odstoupení. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce Zákazníkovi nicméně nevzniká, jde-li o změny VOP či Ceníku v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem, v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, ani v případě, že dochází toliko ke snížení celkové ceny. Odstoupení ze strany Zákazníka, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny VOP a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Dodavateli, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.

13.4 Pokud Dodavatel ve lhůtě neoznámí změnu VOP nebo Ceníku, může Zákazník od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od účinnosti změny VOP nebo Ceníku s účinky ke dni doručení odstoupení.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Dodavatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Dodavatele.

14.2 Zákazník je povinen oznámit Dodavateli veškeré změny údajů ve Smlouvě, které nemají vliv na její obsah, zejména pak změny údajů identifikačních a kontaktních, a to bezodkladně, nejpozději pak do 15 dnů od okamžiku, kdy se Zákazník o této změně údajů dozvěděl.

14.3 Zákazník odpovídá za ztrátu či zpřístupnění identifikátorů Smlouvy třetí osobě, ledaže ke ztrátě či zpřístupnění identifikátorů Smlouvy došlo v důsledku jednání Dodavatele.

14.4 Zákazník uděluje Dodavateli předem souhlas s postoupením práv a povinností ze Smlouvy nebo z její části podle § 1895 a násl. občanského zákoníku. Zákazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo její část bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele.

14.5 Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, je oprávněn se v případě sporů vyplývajících ze Smlouvy obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro oblast elektroenergetiky a plynárenství Energetický regulační úřad, IČO: 708 94 451, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava (www.eru.cz).

14.6 V případě, že Zákazník má bydliště, místo podnikání či sídlo v zahraničí, je místně příslušným soudem pro řešení sporů ze Smlouvy či v souvislosti s ní, soud dle sídla Dodavatele a rozhodným právem je právo České republiky.

14.7 Tyto VOP byly vydány společností SFORP s.r.o. s platností a účinností ke dni 24.7.2019.