Zavolejte nám:

+420 728 167 727

E-mail:

info@sforp.cz
přihlášení

Členská sekce:

Co by se mělo změnit?

Zpět do poradny

Současný trh

Trh je uvolněný již 13 let a za tu dobu se zde vytvořilo něco, co více připomíná divoký západ než seriózní obchod v zemi s právními principy. Opakující se skandály spojené s nejvyššími představiteli ERÚ tomu také příliš nepřidávají. Domníváme se, že jsou potřebné výrazné zásahy do fungování trhu, aby lidé nebyli nadále nestydatě obelháváni, vystavováni sankcím, které nezpůsobili apod. 

Výrazná úprava energetického zákona ve prospěch odběratele

Energetický zákon 458/2000sb. se zoufale málo věnuje vtahům Dodavatel x Odběratel (zákazník). V celém zákoně jsou jen 3 použitelné paragrafy.

§11a - Upravuje odstoupení od smlouvy zejména v případě, že smlouvu nepodepíšeme v kanceláři Dodavatele (můžeme od ní odstoupit ještě do 14 dnů od zahájení dodávky).

§30 bod 2 písm. m) + §61 bod 2 písm. m) - Tyto 2 body, jeden na elektřinu a druhý na plyn, pojednávají o tom, že pokud odběratel vypoví smlouvu a požádá dodavatele o informaci, kdy tato smlouva končí, tak je dodavatel povinen mu tuto informaci sdělit.

V §30 je však bohužel toto chyba: m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele , který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení dodávky elektřiny – To v praxi znamená, že pokud nejste spotřebitel, tak máte smůlu.

Možná si říkáte, že každý by měl mít svou smlouvu u sebe a z té přece pozná, kdy dodávka končí, ale to jste Vážení na omylu, protože dodavatelé mají smlouvy platné ode dne zahájení dodávky nikoliv ode dne podpisu. Takže pokud podepíšete smlouvu v lednu a dodavatel se změní až 15. srpna, tak smlouva platí na 2 roky od 15. srpna. V minulosti jsme takto řešili 2 základní školy, které vůbec nevěděli, kdy dodávka začala a nikdo jim nebyl schopný to říct, takže to skončilo neoprávněným odběrem a oběma školám hrozila demontace. Tak by ten trh asi úplně neměl fungovat, že?

Větší kompetence ERÚ

Ač je to skoro k nevíře, tak Energetický regulační úřad nemá dostatečné pravomoce, aby mohl trh reálně regulovat. Nemá možnost odebrat dodavatelům licenci. Praktický každý může licenci získat či jí prodloužit bez výraznějších problémů.

ERÚ má sice možnost udělit dodavatelům sankce, pokud se nechovají korektně. Praxe je ale taková, že sankce nejsou výchovné, jsou většinou tak nízké, že se dodavateli nevyplatí nekalých praktik zanechat.

Zprostředkovatelé dodavatelů (podomní prodejci, firmy nabízející E-Aukce, Energetické soutěže, nezávislé srovnání apod.) nejsou nijak regulováni.

Zpravidla to s nezávislým srovnáním nemá vůbec nic společného – zákazník se vydá tam, kde mu nejvíce zaplatí nebo do firmy majetkově navázané na daného zprostředkovatele.

Udělením plných mocí těmto firmám se obchází ochrana spotřebitele. Lidé se zavazují uhradit sankce i pokud tyto firmy ještě neučinili žádnou práci apod. Na trhu je například společnost, která má ve svých smluvních podmínkách, že pokud podepíšete smlouvu s jinou společností ohrožující platnost smlouvy mezi zákazníkem a tímto zprostředkovatelem a do 1 týdne jim to neoznámíte, zaplatíte pokutu.

Jasné vymezení pravidel na trhu a větší angažovanost ERÚ

Energetický regulační úřad nijak nevymezuje, co je na trhu přípustné a co nikoliv. Když jsme se v minulosti ptali na některé obchodní podmínky dodavatelů, tak nám bylo sděleno, že obchodní podmínky jsou součástí nabídky a je na každém zákazníkovi, zda tu či danou nabídku využije či nikoliv. My se však domníváme, že základní parametry by měly být vymezené - jaké chování na trhu je přípustné a jaké nikoliv, co bude tvrdě trestáno a co nikoliv.

Z našeho pohledu by mělo být regulováno:

Zákazník x Dodavatel

• Výše smluvní sankce - sankce by měli být omezeny, tak aby byly úměrné spotřebě, vzniklé škodě apod..

• Délka smluvního vztahu – Elektřinu a plyn může dodavatel koupit jen 3 celé roky dopředu, smlouva na delší období tedy zavazuje dodat něco, co ještě neexistuje. Dlouhodobější smlouvy jsou tedy zbytečné a pro dnešní trh zcela neefektivní.

• Různě stanovené minimální a maximální výpovědní lhůty u smluv na dobu určitou – Vážně je možné, abyste mohli vypovědět smlouvu jen mezi 3 a 6 měsícem od zahájení dodávky, když nevíte, kdy dodávka začala? Co brání tomu, aby si dodavatel rok dopředu odškrtl políčko – v této smlouvě pokračovat nebudeme? Ano nic, jedná se jen o umělou bariéru, abyste nemohli odejít.

Dodavatel x Dodavatel -> lepší fungování trhu

• Postih dodavatelů, kteří úmyslně vystavují své zákazníky smluvním sankcím, krádežemi odběrných míst u OTE, a.s. – nový dodavatel, který se snaží odběrné místo převést pod sebe většinou ví, že smluvní sankci dostanete. Pokud tuto škodu úmyslně způsobí měl by jí uhradit a ještě dostat pořádnou pokut. Bohužel toto se obecně moc neví a tak 99 % takto vzniklých sankcí platí člověk, který neudělal nic špatně.

• Bezdůvodné blokace změn dodavatele u OTE, a.s. – představte si, že zákazník řádně vypoví smlouvu, dodavatel zašle zákazníkovi „akceptaci“ a přesto změnu dodavatele u OTE, a.s. zablokuje. – Ano stát se může, všichni děláme chyby ale 9 z 10 případů? Původní dodavatel se jen snaží změnu zablokovat, aby u něho zákazník zůstal, dle našeho odhadu se u poloviny případů takovýto postup nepoctivému dodavateli vyplatí.

Ano ERÚ vydal kodex obchodníka, kde je cosi popsáno ale tento kodex je zcela dobrovolný, v praxi to většina dodavatelů stejně nedodržuje. Na webu najdete celou řadu dodavatelů, kteří tvrdí že ho dodržují, ale v seznamu signatářů nejsou. Celý kodex na nás působí, jako když řeknete dětem, že mají být hodné, zavřete pokojíček a 4 roky se tam nepodíváte. To, co je v kodexu by mělo být zpřísněno, dáno do energetického zákona a vymáháno.